Úvod / Život Gisi F.

Dokumenty

„NECH ŽIDIA IDÚ, ALE RIADNE PRIPRAVENÝM SPÔSOBOM

MINISTER (Alexander Mach) Dávnejšie, keď som bol v Hlavnom stane Führerovom, a o tejto veci som mal možnosť hovoriť tiež v širšom predsedníctve Strany – bola reč o židovskej otázke u nás. Boli informovaní o tom, že my nie sme schopní riešiť tak túto otázku, aby sme Židov vedeli donútiť sústrediť. I najostrejších gardistov, keď sme dali do táborov ako dozorcov, po niekoľkých dňoch boli so Židmi zadobre, už ich to bolelo a chceli Židom pomáhať. Slováci sú takí.

Z takýchto pohnútok vyšlo to od nás, teda nie Nemcov, ako sa hovorilo i o vzniku Slovenskej republiky - že nám to nanútili, nebolo iného východiska atď. My sme získavali pomoc Nemcov i v tejto otázke židovskej. Najväčší krok sme urobili vtedy, keď sme boli v Hlavnom stane u Führera. Mali sme možnosť hovoriť s Himmlerom a na otázku, koľko je tých Židov u vás, sa povedalo, že 90 000. Povedali nám, že oni ich budú potrebovať. Tak sa nadhodila tá myšlienka. Nedalo sa jej zaspať.

POSLANEC 2 (Karol Mederly) Dnes žijeme také časy, že mnoho ráz predpisy ústavného zákona musia byť odstránené, aby národ mohol žiť. Bolo by však treba, aby sme túto vec po tejto stránke pripravili tak, aby slovenský národ túto zodpovednosť mohol vždy i pred históriou sniesť. Keď daktorý štát si žiadal týchto Židov a my ich chceme dať, tak medzi týmito štátmi musí byť riadna medzinárodná dohoda. Len čo sa skončí vojna, musí to byť riešené. Ináč tí potom môžu prísť všetci sem, a to my nechceme. Odporúčam, aby vláda o tom uvažovala a podľa medzinárodného práva to pripravila. Pri tom nech je prirodzené právo zachované, aby sa rodiny netrhaly, deti od rodičov nebraly. Tu by sme sa dostali do protivy so svojím svedomím. Som za to, nech Židia idú, ale riadne pripraveným spôsobom.

MINISTER (Alexander Mach) Keby sme neposlali Židov, spojenci by pravdepodobne žiadali od nás iných robotníkov-kresťanov. Nepôjdu tam Židia len od nás. Čiastočne pôjdu aj z Rumunska. Nemôžu to však urobiť bez ohrozenia svojho hospodárskeho vývoja. Slovensko je jediný štát, ktorý môže dnes židovstvo vyradiť bez väčšieho ohrozenia hospodárskeho vývoja.

Ja viem, že naraz tak osobitne braná vec je strašná. Ale na to sa musím pozerať ako na celok. Mne jedon vojak, moja rodina, ktorý sa zhováral s nemeckým vojakom, povedal: Nemecký vojak mi hovoril, že u nich v Nemecku niet rodiny, kde by nemali žiadneho mŕtveho. Teda každý prináša obete, a Židom sa nič nestane.

Časom musíme si pomôcť. Boli u mňa sólisti SND a povedali, že keď prepustíme tie tri Židovky, že naši nebudú vedieť spievať. Tá jedna ich vraj učí a tá druhá to... atď. Pokiaľ ide o pokrstených Židov...

POSLANEC 3 (Ján Vojtaššák) Nech si šíria ten svoj katolicizmus medzi svojimi súvercami. V začiatkoch cirkvi Židia boli semenom kresťanstva. To znamená, že ak to urobili z materiálnych dôvodov, tak ani tam nemôžu byť vzatí do ohľadu.

MINISTER (Alexander Mach) Človek žasne, aké cesty majú Židia. Minule prišiel ku mne jeden vedúci z HG a hovorí, že som dostal nejaký list. Moja matka mi píše z Medera, aby som pamätal na svoje deti, lebo vraj tí páni, čo k nej prišli, atď., atď. Vec sa vyšetrila. Nejaký lekár bol u matky a tam prišlo viac Židov, čo odtiaľto ušli. Spomínali tam tie deti. Ale ako sa ten list dostal ku mne na stôl, to človek otvára oči. Potom som sa to náhodou dozvedel. Netreba veľmi ani platiť. Oni nájdu veľkú pomoc aj v našom súcite. Viac takýchto listov dostávam a som presvedčený, že aj iní páni ich dostávajú. Pánovi prezidentovi akýsi rabín píše, Bohom sa oháňa, že vraj jeden Boh nás stvoril, že sa pred jedným bohom budeme zodpovedať!

POSLANEC 3 (Ján Vojtaššák) Jeden Boh? Však oni Vykupiteľa neuznali a hroznú a potupnú smrť kríža mu pripravili! Sám Vykupiteľ ronil slzy nad zatvrdilosťou židovského národa a predpovedal mu, čo trest, rozptýlenie po celom svete! Už skoro 2000 rokov žijú v menších alebo väčších skupinách medzi ostatnými národmi sveta. Cez túto dlhú dobu nikde a nikdy nesplynuli s iným národom, lež ostávajú osihotení ako cudzí živel. Svoj nepriateľský postoj ku kresťanstvu nikdy nezmenili... Aj u nás bol vplyv židovstva škodlivý. Za krátky čas zmocnili sa takmer celého hospodárskeho a finančného života na škodu nášho ľudu. Nielen hospodársky, ale aj kultúrne a mravne škodlivo pôsobili na ľud. Cirkev teda nič nemôže mať proti tomu, že štátna moc učiní také opatrenia, ktorými i tento škodlivý vplyv bude znemožnený!

PREDSEDA ÚHÚ (Augustín Morávek) Tragédiou všetkých tých činiteľov, ktorí majú na starosti praktické riešenie židovskej otázky, je to, že dotknutím sa záujmov Židov narazilo sa skoro vždy a všade na skryté záujmy ich ochrancov. Takto teda vyradenie príslušného Žida znamenalo skoro vždy súčasne dotknúť sa aspoň jednej kresťanskej osoby, dotknúť sa jej ješitnosti, jej tajných záujmov a výsledok toho všetkého je tá skvelá súhra, ktorú Židia cestou svojich tajných ochrancov vedia majstrovsky využiť a ktorá premyslene a plánovite smeruje na podkopávanie a znemožnenie odbornej a systematickej práce epochálneho významu.

Židovská otázka bude u nás dokonale vyriešená vtedy, keď bude samozrejmosťou každého člena nášho národa, že pre riešenie tejto otázky nesmú hrať žiadnu úlohu osobné momenty a keď aj posledný Žid prekročí hranice nášho štátu. Na stráž!“

VŠETCI Na stráž!“

Ukážka z divadelnej hry Rabínka, širšia verzia. Táto scéna v skrátenej podobe odoznela na doskách SND. Pri jej písaní autorka Anna Grusková doslovne vychádzala zo zápisnice Slovenského snemu zo dňa 26.3.1942

Súhlasím s tým, že táto stránka používa cookies.