Úvod / Život Gisi F.

Dokumenty

„Od začiatku vysídľovacej akcie Židov na Slovensku v marci 1942 opustilo Slovensko riadnym transportom 59 000 Židov. Popri tom sa zároveň so začiatkom vysídľovacej akcie spustila medzi Židmi utečenecká vlna do Maďarska. Počet Židov, ktorí ušli do Maďarska sa pohybuje asi medzi 7 – 8 000. Od posledného sčítania Židov v decembri 1940 sa prirodzený pokles počtu Židov pohybuje okolo 2 000. Tento pokles je spôsobený tým, že počet úmrtí je vyšší ako je počet narodených. Aj s ohľadom na túto skutočnosť sa počet Židov na Slovensku pohybuje okolo 20 000. Keď sa od tohto počtu odčítajú Židia chránení zákonom z 15. mája 1942, ktorých počet sa pohybuje údajne okolo 5 000, zostáva ešte 15 000 Židov, ktorých treba evakuovať. Všetci títo Židia vlastnia ochrannú legitimáciu vystavenú niektorým z ministerstiev, ktoré sú na základe zákona z 15.mája 1942 oprávnené vydávať takéto legitimácie vo vlastnej kompetencii. Z tohto dôvodu nebolo možné, aby ministerstvo vnútra, oddelenie XIV. zhromaždilo Židov pre posledné transporty bez toho, aby medzi odvedenými boli aj Židia vlastniaci výnimku. Zo skúsenosti vieme, že sa ministerstvá zdráhajú výnimky, ktoré vydali, revidovať alebo stiahnuť. Toto zdráhanie sa odôvodňuje údajnou nepostrádateľnosťou týchto Židov pre hospodárstvo slovenského štátu. Okrem toho operujú Židia so lžou, že zo Slovenska „odsunutí“ židovskí odborníci boli posielaní na staré ríšske územie za účelom výkonu špeciálnych úloh. Ďalšie lživé tvrdenie Židov smeruje k tomu, že si Nemecká Ríša neželá pokračovať vo vysídľovaní Židov, pretože má problémy s ich následným ubytovaním. Naopak je dokázateľné, že sa žiaden zo Židov, ktorý bol odsunutý na územie generálneho Gouvernementu alebo na obsadené východné územie, nesmie vrátiť na územie Ríše a že na ďalšie pokračovanie odsunu Židov zo Slovenska bolo vyčlenených 23 transportov, ktorých časový plán bol predložený ministerstvu vnútra, oddeleniu XIV. Takzvaní hospodársky dôležití Židia sú prevažne najbohatšie, hospodársky a politicky najvplyvnejšie elementy Židovstva na Slovensku. Židovskí proletariát, ktorý nemá ani osobné ani hospodárske kontakty, bol bez výnimky vysídlený. Škandalózne prípady, v poslednom období zverejnené v tlači, ukazujú, ako šikovne „hospodárski dôležití Židia“ dokážu úplne skorumpovať verejný život. Nedá sa poprieť, že v mladom slovenskom štáte existuje nedostatok technikov, lekárov a podobných akademických povolaní, ktorý sa ale dá v krátkom čase vyrovnať. V oblasti výrobného hospodárstva sú však Židia absolútne postrádateľní. Ich údajná nepostrádateľnosť vyplýva z veľkej časti z neschopnosti a z nezáujmu arizátorov predtým židovských podnikov. Arizácia prebieha na Slovensku už dva roky. Za tento čas si nadobúdatelia židovských podnikov mohli osvojiť nevyhnutné znalosti z oblasti obchodu, aby mohli získané podniky viesť samostatne. Zdá sa mi účelnejšie, v tom či onom prípade arizáciu prehodnotiť, ako ponechaním Židov vytvoriť ohnisko korupcie. Väčšina arizátorov je však ochotná vzdať sa svojich Židov, ak im bude zaručené, že sa títo, ako to už bolo častejšie zaznamenané, neobjavia u konkurencie. Nájsť východisko zo súčasnej situácie je podľa môjho názoru možné za predpokladu, že:

1. Legitimácie doteraz vydané jednotlivými ministerstvami budú každá osobitne podrobená prevereniu, keďže sa ukázalo, že sa tieto legitimácie falšovali. Doteraz vystavenené legitimácie budú nahradené všeobecnou židovskou identifikačnou kartou s fotografiou. Židia, ktorí nebudú vlastniť jednotnú identifikačnú kartu alebo im po preverení bude karta odňatá, budú spolu s celou rodinou presunutí do zberného tábora.

2. Arizátori a vlastníci židovských podnikov, v ktorých sú zamestnaní Židia, budú vyzvaní, aby v priebehu krátkej lehoty odovzdali na príslušnej policajnej inštancii prehlásenie, z akého dôvodu zamestnávajú Židov a v priebehu akej doby sa môžu bez nich zaobísť. Prehásenia sa preveria a porovnajú so zoznamom Židov vlastniacich legitimáciu. Pri tom sa zistí, že nespočetné množstvo Židov vlastní legitimáciu i keď nepracuje pre žiadnu firmu, a legitimáciu získal korupciou a falšovaním. Týchto Židov treba okamžite previezť do zberného tábora.

3. Keďže sa teraz už i pán prezident vyjadril k vysídleniu Židov súhlasne, zdá sa, že úplná koncentrácia všetkých židovských záležitostí na ministerstve vnútra je možná a nevyhnutná.

4. Na zistenie Židov, ktorí sa doteraz vyhli vysídleniu neustálou zmenou miesta pobytu, bude navrhnutá rozsiahla nárazová pátracia akcia na území celého Slovenska. Zvláštnu pozornosť treba pritom venovať majetkom, ktoré sú ešte stále vo vlastníctve Židov, aj keď vlastniacich výnimku. Zo skúsenosti je známe, že sa na takýchto majetkoch skrýva väčší počet Židov.

5. Ak sa vykoná 1 až 4 z navrhnutých opatrení, bude možné umiestniť do táborov 4 – 5 000 Židov. Zdá sa mi účelné nasadiť transporty až potom, keď ich bude možné aj odoslať. Máme možnosť koncentrovaných Židov odtransportovať v čo najkratšom čase.

6. Rodinní príslušníci tých Židov, ktorí chcú na určitý čas zostať v hospodárskom živote, budú odvedení do záchytných táborov. Jednotlivý Žid, ktorý je ešte pracovne činný, tam smie svojich rodinných príslušníkov navštevovať. Rodinní príslušníci v záchytných táboroch budú povinní vykonávať pracovnú činnosť. Tým sa dosiahne úplná izolácia židovského elementu. Po vyradení Židov podieľajúcich sa na hospodárskom živote, bude nasledovať odtransportovanie celej rodiny zo záchytného tábora do evakuačného tábora v Žiline.

7. Ak by sa slovenská vláda rozhodla riešiť aj otázku tzv. staropokrstených Židov (rozumej pokrstených pred 14. 3. 1939 – E. N.), je pre ich príjem k dispozícii Parczew, v dištrikte Lublin. Po presídlení tu môžu žiť oddelení od ostatných Židov.

8. Na základe židovského kódexu nemusia hospodárski Židia nosiť židovskú hviezdu. Keďže však práve táto výnimka je častou príčinou sťažností obyvateľstva, navrhujeme zaviesť pre týchto Židov iný znak. Mohol by to byť napríklad kruh zo žltej látky s priemerom 6 cm, s čiernym nápisom H.Ž. (hospodársky Žid). Tým by sa učinilo zadosť litere zákona a arizátorom by prešla chuť takto označených Židov naďalej zamestnávať. Podobne by členovia ÚŽ boli označení žltým kruhom s nápisom ÚŽ.

9. Realizácia navrhovaných opatrení si samozrejme vyžaduje posilnenie polície, keďže veľká časť ťažkostí vznikla v dôsledku nedostatočnej realizácie už existujúcich nariadení. Preto navrhujeme vytvoriť na prechodné obdobie „židovskú políciu“ zo zvlášť spoľahlivých policajných úradníkov a príslušníkov Hlinkovej Gardy, ktorí by boli priamo podriadení ministerstvu vnútra. Takéto opatrenie sa vynikajúco osvedčilo vo Francúzsku a napríklad v Paríži viedlo k zadržaniu všetkých židovských elementov. Som pevne presvedčený, že keď sa zrealizuje čo i len časť navrhovaných opatrení, je vysídľovanie Židov zo Slovenska, až na čo do počtu zanedbateľnú časť, s ktorých odtransportovaním sa počíta neskôr, zrealizovateľné. Slovenský štát by sa týmto spôsobom stal vyriešením svojej židovskej otázky vzorom pre všetky národy juhovýchodu.

Wisliceny SS-Hauptsturmführer“

Hlásenie Dietera Wislicenyho Nemeckému vyslanectvu 18.8.1942

Súhlasím s tým, že táto stránka používa cookies.